Monrepos

Shot near the Finnish border.

Fashion: Catherine Dolinina
Models: Vitaly Gavrikov LMA, Leonid Kornev LMA
Make-up artist: Nika Darydova
Thank you: Dimitry Egunov, Anton Molokov
Special Thanks: Svetlana Koroleva (Stieglitz), Alexander Nagorny (LMA)